Monday, August 08, 2005ايكي ديللىليك

دوزبانگي


يك پاياننامه و يك گزارش در باره

دوزبانگى تركهاى اصفهان و مسائل مربوط به آن

1- بررسي وضعيت دوزبانگي در مناطق استان اصفهان
(اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان٫ وزارت آموزش و پرورش)

چكيده: مسئله دوزبانگي و وجود يك زبان رسمي و چندين زبان قومي در داخل بسياري از كشورها و انديشمندان تعليم و تربيت آن كشورها را بر آن داشته تا براي رسيدن به عدالت آموزشي و فراهم ساختن فرصتهاي مساوي يادگيري براي همگان تلاش نمايند تا بتوانند از اين فرصتها در جهت رشد و شكوفايي استعدادهاي نونهالان و رشد و تعالي جامعه ملي و جهاني استفاده . استان اصفهان داراي شش زبان گرجي ، تركي ، لري ، محلي آسوني، ارمني و لري ميباشد. 7%دانش آموزان دوره ابتدايي ، 9%دانش آموزان دوره راهنمايي و 8%دانش آموزان دوره متوسطه غير فارسي زبان هستند . بررسي نشان ميدهد درصد قبولي دانش آموزان فارسي زبان بيش از دانش آموزان غير فارسي زبان است و ميزان مردودي دانش آموزان غير فارسي زبان از دروس فارسي بيشترست ، عموم بچهها در فهميدن صحبتهاي معلم كه به فارسي صحبت ميكند دچار اشكال هستند .....

2- بررسي مشكلات آموزش زبان فارسي به كودكان دو زبانه ترك
(عبدالرضا کامراني٫ دانشكده ادبيات و علوم انساني٫ تاريخ دفاع : 11/5/74٫ رشته زبان شناسي همگاني. استاد راهنما : دکتر سيد محمدتقي طيب ٫ استاد مشاور : دکتر ساسان سپنتا)

چكيده: در مناطقي كه زبان مادري (زبان اول) تركي آذربايجاني است آموزش زبان فارسي در دبستان پيوسته با مشكلاتي براي معلمين و متعلمين همراه بوده و هست. در اين تحقيق تلاش شده تا مشكلات آموزش زبان فارسي به دانش آموزان ترك اول ابتدائي كه قبل از ورود به دبستان زبان فارسي گفتاري را بطور نسبي فرا گرفته‏اند مورد بررسي قرار گيرد. پس از بررسي‏هاي لازم مشكلات آموزش زبان فارسي به كودكان دو زبانه ترك به سه دسته آوائي واژگاني و دستوري طبقه بندي شده كه هر كدام در فصلهاي جداگانه‏اي مورد بررسي قرار گرفته است. به منظور يافتن مشكلات آموزش زبان فارسي به كودكاني كه زبان مادري آنها زبان تركي آذربايجاني مي‏باشد ابتدا از معلمين اول ابتدائي دبستانهاي اصفهان ( ده دبستان) نظر خواهي شده و مشكلات تدريس زبان فارسي به دانش آموزاني كه زبان مادري آنها فارسي مي‏باشد جويا شده‏ايم و سپس طي نظر خواهي از معلمين اول ابتدائي شهرستان خوي مشكلاتي را كه صرفاً در امر آموزش زبان فارسي به دانش آموزان دو زبانه ترك وجود داشته مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.


فريدوني، جاويد
چندزبانگونگي: تحقيقي در تجزيه و تحليل حوزهاي/ جاويد فريدوني؛ به راهنمايي: لطفالله يارمحمدي.
صفحهشمار، كتابنامه
پايان نامه (كارشناسي ارشد) - دانشگاه شيراز، شيراز، 1377
علوم انساني. 222176 - زبانشناسي
چكيده: در اين تحقيق تلاش شده است كه نقش اجتماعي زبانهاي مختلف و يا گونههاي زباني در شهرستان اروميه مشخص شود. اروميه مركز استان آذربايجانغربي است و پرجمعيتترين شهر اين استان ميباشد. بنا به سرشماري نفوس و مسكن سال 1370، 435200 نفر در اين شهرستان سكونت دارند. زبانهاي تركي، كردي و ارمني گونههاي رايج ارتباطي در اين شهرستان هستند. اين تحقيق شامل سه نمونه جمعيتي تركي، كردي و ارمني ميباشد كه از هر نمونه جمعيت 136 آزمودني و در مجموع 408 آزمودني انتخاب شدهاند. آزمودنيها براساس گروه سني (زير 10 سال، 11 الي 16 سال، 17 الي 25 سال، 26 الي 65، 65 سال به بالا) پنج سطح تحصيلي (بيسواد، ابتدائي، راهنمائي، دبيرستان، دانشگاهي) و دو جنس (زن و مرد) انتخاب شدهاند. انتخاب گونه زباني در هفت حوزهء اجتماعي، خانواده، مذهب ، دوستي، همسايگي، داد و ستد، آموزشي، اداره و مراكز كار توسط آزمودنيها با قيود هميشه، اغلب ، بعضي مواقع و هيچ وقت مشخص ميشود. اين تحقيق بر الگوي پژوهش پاراشر (1980) استوار است كه در آن از آزمودنيهاي چندزبانه هندي استفاده شده است. پرسشنامه اين تحقيق شامل 42 سوال است كه با عنايت به چارچوب پاراشر (1980) همراه با پارهاي تغييرات و ملاحظات فرهنگي و بومي تهيه شده است. يافتههاي تحقيق با روشهاي آماري تي تست، تحليل واريانس و مقايسهء ميانگينها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. هدف نهايي اين تحقيق اين است كه گونه زباني به كار رفته در هفت حوزهء قيد شده معين شود. بعد از انجام مراحل آماري مشخص شد كه هرچه از حوزهء غيررسمي به سمت رسمي پيش برويم استفاده از زبان مادري كمتر و استفاده از زبان رسمي، فارسي، بيشتر ميشود. سن و جنس آزمودنيها در انتخاب گونه زباني بيتاثير است. سطح سواد تنها عامل موثر بر انتخاب گونه زباني است. در آزمودنيهاي ترك زبان تنها در حوزهء آموزشي گرايش به استفاده از زبان فارسي وجود دارد و در بقيهء حوزهها زبان تركي زبان مسلط ميباشد.
شماره كنترل: 00058603 شماره كاربرگه(بازيابي): TH19010 شماره سريال: 058603

تحصيلات تکميلي
نام و نام خانوادگي : عبدالرضا کامراني
دانشكده : ادبيات و علوم انساني
استاد راهنما : دکتر سيد محمدتقي طيب
تاريخ دفاع : 11/5/74
رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني
استاد مشاور : دکتر ساسان سپنتا
بررسي مشكلات آموزش زبان فارسي به كودكان دو زبانه ترك
چكيده
در مناطقي كه زبان مادري (زبان اول) تركي آذربايجاني است آموزش زبان فارسي در دبستان پيوسته با مشكلاتي براي معلمين و متعلمين همراه بوده و هست.
در اين تحقيق تلاش شده تا مشكلات آموزش زبان فارسي به دانش آموزان ترك اول ابتدائي كه قبل از ورود به دبستان زبان فارسي گفتاري را بطور نسبي فرا گرفته‏اند مورد بررسي قرار گيرد.
پس از بررسي‏هاي لازم مشكلات آموزش زبان فارسي به كودكان دو زبانه ترك به سه دسته آوائي واژگاني و دستوري طبقه بندي شده كه هر كدام در فصلهاي جداگانه‏اي مورد بررسي قرار گرفته است.
به منظور يافتن مشكلات آموزش زبان فارسي به كودكاني كه زبان مادري آنها زبان تركي آذربايجاني مي‏باشد ابتدا از معلمين اول ابتدائي دبستانهاي اصفهان ( ده دبستان) نظر خواهي شده و مشكلات تدريس زبان فارسي به دانش آموزاني كه زبان مادري آنها فارسي مي‏باشد جويا شده‏ايم و سپس طي نظر خواهي از معلمين اول ابتدائي شهرستان خوي مشكلاتي را كه صرفاً در امر آموزش زبان فارسي به دانش آموزان دو زبانه ترك وجود داشته مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
---------------------------------------------------------------------------------------
پايان نامه (محل نگهداري: مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران)
ترك زبان بودن والدين و تاثير آن در يادگيري خواندن و نوشتن كودكان, / مهدي محيالدين.
محيالدين، مهدي
44
پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تهران، 1353
يادگيري / زبان تركي / ترك زباني تاثير در يادگيري خواندن و نوشتن كودكان

درس دوزبانگي در استان زنجان
وزارت آموزش و پرورش
در استان زنجان زبانهاي تركي ، فارسي و گويشهاي تاتي ،كردي،لر و گيلك رايج است كه بيش از 60 درصد به زبان تركي تكلم مينمايند. جمعيت آموزشگاهي استان در دوره ابتدايي 331660 نفر و در دوره راهنمايي 103388 نفر و در متوسطه 44380 نفر ميباشد كه در هر سه دوره بيش از 50 درصد تركي زبان هستند از كل آموزگاران دوره ابتدايي 11ˆ17 درصد زبان محلي را نميدانند. مردودي آموزگاران غيربومي 92ˆ17 درصد و آموزگاران بومي 65ˆ12 درصد بوده كه مردودي آموزگاران غيربومي بيشتر است . ميزان مردودي آموزشگاههاي دهستاني بيشتر از شهرستاني و تاثير كلاسهاي آمادگي يك ماهه پايه اول مثبت ارزيابي شده است .
اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان
http://dbase.irandoc.ac.ir/00076/00076968.htm
استان زنجان / دوزبانگي

طرح پژوهشي-- سال 0000


0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Powered by Blogger