Monday, November 14, 2005فارسجادا توركيسملر

واژگان تركي در زبان فارسي


تحصيلات تکميلي
نام و نام خانوادگي : مجتبي شعاعي
دانشكده : ادبيات و علوم انساني
استاد راهنما : دکتر سيد محمدتقي طيب
تاريخ دفاع : 11/7/77
رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني
استاد مشاور : دکتر ساسان سپنتا
بررسي ورود واژه از زبان تركي به فارسي وعوامل زبان شناختي موثر در آن
چكيده
از آنجا كه قشر عظيمي از جامعه كشور ما را ترك زبانان تشكيل مي دهند، وقرن ها است كه به لحاظ دارا بودن وحدت ديني واشتراك فرهنگي با فارسي زبانان به همزيستي مسالمت آميز خود ادامه مي دهند، از اين رو شناخت زبان يكديگر به درك متقابل عمق بيشتري خواهد بخشيد، وچون زبان وسيله برقراري ارتباط ميان افراد جامعه مي باشد وبا ويژگيهاي خاص خود به يكديگر تاثير متقابل مي گذارند، زبان فارسي وتركي نيز از اين امر مستثني نيستند. لذا اين امر انگيزه اي شد تا در راستاي آشكار ساختن اين واقعيت، تاثير زبان تركي در فارسي در قالب اين تحقيق بررسي گردد وسابقه تاريخي وعوامل زبان شناختي آن نيز مورد ارزيابي قرار گيرد. از اين رو واژه هاي دخيل تركي در فارسي از فرهنگهاي معتبر فارسي دهخدا ومعين استخراج وطبق اهداف اين تحقيق به سه دسته جدا از هم تفكيك شدند.
دسته اول واژه هايي هستند كه امروزه اغلب آنها مورد استفاده عموم مردم قرار مي گيرند وخلائي را در زبان فارسي پر مي كننند وكسي كه به قرضي بودن آنها واقف نيست وتاكنون جايگزين مناسبي براي آنها وضع نگرديده ودر هر دو زبان فارسي وتركي روزمره به طور يكسان به كار مي روند.
دسته دوم واژه هايي را تشكيل مي دهند كه همانند دسته اول در مكالمات زبان فارسي فعالند وضمن اينكه داراي معادل فارسي نيز مي باشند، ولي به طور رايج به كار مي روند هرچند كه در شيوه هاي مختلف گفتار ونوشتار از معادلهاي فارسي نيز استفاده مي شود.
دسته سوم واژه هايي را تشكيل مي دهند كه در مقطعي از زمان وارد زبان فارسي شده ودر مقطعي ديگر از آن جدا گشته اند وجزء گنجينة لغات به كار رفته در زبان محسوب مي شوند وآنها را فقط در كتب قديمي مي توان يافت وهيچگونه تاثيري در زبان فعلي فارسي ننهاده اند.
كليه واژه ها واج نگاري شده اند وعلل حذف واژه هاي دسته سوم، در داخل پرانتز مقال هر يك با حرفي مشخص گرديده است. نتيجه اين بررسي ضمن اينكه همزيستي دراز مدت اين دو زبان را نشان مي دهد، مي تواند واژگان بيگانه تركي را كه در فارسي فعال هستند شناسايي نموده ودر جهت اهداف كلي پالايش زبان فارسي از واژه هاي دخيل تركي به كار گرفته شود.

واژگان قرضي تركي در زبان فارسي, / محمودعلي چهرگانيمنتظر؛ به راهنمايي: علي افخمي.
چهرگانيمنتظر، محمودعلي

ك + 604 صفحه،جدول،كتابنامه

پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 1372
رايجترين نمونه از پديدههاي قرضي زباني واژههاي قرضي ميباشند، در اين مورد گويندگان يك زبان واژهها زبان ديگر را عينا در زبان خود بكار ميبرند. مطالعه روزنامه، مجله، كتاب و گوش دادن به راديو و تلويزيون مارا به اين حقيقت روبرو ميسازد كه زبان فارسي داراي انبوهي از واژههاي قرضي است . اين واژهها، گاه همراه با نوآوريهاي فرهنگي هستند و خلائي را در زبان فارسي پر ميكنند تا زماني كه اهل زبان، واژه موجه و مناسبي براي آن پيدا كنند. معذالك واژههائي نيز يافت ميشوند كه با وجودي كه خلائي را در زبان فارسي پر نميكنند، جزو گنجينه لغات زبان فارسي قرار گرفتهاند. منظور از واژگان تركي، كليه واژگاني است كه از زبانهاي مختلف تركي (آذري، استانبولي، قزاقي، قرقيزي، تركمني، جغتايي، ازبكي و غيره) در طي قرون متمادي وارد زبان فارسي شدهاند. بر اساس اطلاعات موجود در منابع تاريخي و ادبي تركان، علاوه بر سكونت حتي قبل از اسلام در مناطقي از ايران كنوني مثل تركمن صحرا و گنبد، در قسمتهايي از آذربايجان فعلي ايران نيز سكونت داشتهاند. اسامي مناطق، كوهها، رودخانهها و امثالهم مانندˆاوشكاياˆ(قايا) Uskaya (gaya) (اسكو)ˆاوجانˆUjan (بستانآباد) وˆ كوههاي بش بارماك (ق) Besbar mak(g) و غيره در قبل از اسلام در ايران نشانگر سكونت تركان از ديرباز در مناطقي از ايران ميباشد. خلف تبريزي در برهان قاطع نيز يادآوري مينمايد كه به سبب ارتباط نزديك ايرانيان با اعراب و تركان، نفوذ زبان تركي در حتي در قبل از اسلام در زبان فارسي ديده ميشود. اينجانب با جستجو در فرهنگهاي مهم فارسي از جمله، لغتنامه دهخدا، فرهنگ معين، خرد، عميد، برهان قاطع، الفبائي قياسي مشيري، سعدي و ديگر فرهنگها و بررسي و تطبيق واژههاي استخراجي در فرهنگهاي درخشان، فرهنگ تركي، فارسي بهزادي، فرهنگ تركي، فارسي محمد پيفون و غيره، توانستم بيش از 4200 واژه تركي و 1500 اعلام تركي كشف و استخراج نمايم.
واژهنامهها / زبان فارسي / زبان تركي / واژههاي قرضي

Glossaries / Persian language / Turkish language / Loan words
نوع مدرك : گزارش مردم شناسي
ديگار ، ژان پي ير ، پژوهشگر [ گزارش مردم شناسي : ]
عناصر تركي در واژگان شباني بختياري , نوشته : ژان پي ير ديگار ، اگزاويه دوپلانول ، لوئي بازن ؛ ترجمه اصغر كريمي
[بي جا : بي نا ، بي تا]
, 13 برگ
, مقاله در مجموعه مقالات مردم شناسي ، دفتر دوم (سال : 62) به چاپ رسيده است .
, مركز اسناد و مدارك
گزارش شامل بررسي ويژگي هاي عمومي ايل بختياري ، تاريخ نظام كوچ نشيني در ميان عشاير بختياري ، عناصر تركي در واژگان شباني بختياري و تحليلي بر واژگان تركي در گويش بختياري است .
, دوپلائول ، اگزاويه, نويسنده همكار / بازن ، لوئي, نويسنده همكار / كريمي ، اصغر, مترجم
,
دانشگاه زنجان, دولتي
لغات و اصطلاحات تركي در فارسي Turkish words in persian literature
,
, دانشگاه زنجان, دولتي
,
,
,
,
, h t t p : / / d a t a b a s e . i r a n d o c . a c . i r
, بررسي، آرا و نظريههاي جغرافينويسان و مورخاني كه در مورد "زبان آذربايجاني" و "زبان تركي" و موارد اختلاف و يا يكي بودن آنها نويسندگان ياد شده در آثار خود تحقيق و بررسي داشتهاند و اظهار نظرهاي موافق و يا مخالف ارائه نمودهاند استخراج لغات تركي-بررسي نحوه ورود لغات تركي در زبان و ادبيات فارسي-ارائه شواهد مثالي از لغات تركي كه در متون نظم و نثر راه پيدا كرده است .
, تاريخ اجراي طرح 1376 تا 1377 ميزان پيشرفت كار 100
, دانشگاه زنجان
, دانشگاه زنجان, دولتي. 2500000
, زبان تركي / زبان فارسي / واژه / اصطلاحات
http://dbase.irandoc.ac.ir/00295/00295782.htm

Monday, August 08, 2005تورك آغيزبيليمي

گويش شناسى تركىمعرفي كتاب: توصيف زبان شناختي گويش تركي بن در شمال غربي شهركرد

دانشگاه اصفهان
تحصيلات تکميلي
تاريخ دفاع : 2/8/79
رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني
استاد مشاور : دکتر ساسان سپنتا
نام و نام خانوادگي : رضا هاشمي بني
دانشكده : ادبيات و علوم انساني
استاد راهنما : دکتر سعيد کتابي

توصيف زبان شناختي گويش تركي بن

چكيده

گويش تركي بن يكي از گويشهاي متنوع زبان تركي است كه در شهر بن ، در 27 كيلومتري شمال غربي شهركرد ، مركز استان چهارمحال وبختياري به آن تكلم مي شود.

« توصيف زبان شناختي گويش تركي بن » شامل بررسي آوايي ، واجي ، ساختواژي ونحوي گويش تركي بن ومقايسه آن با موارد مشابه در زبان تركي استانبولي در طي نه فصل و يك ضميمه مي باشد.

چون هدف ، بررسي تفاوتها وشباهتها در بخش اوايي ، واجي ، ساختواژي ودستوري گويش تركي بن با زبان تركي استانبولي بوده است وچون توصيف مناسبي از زبان تركي استانبولي در دسترس نبود ،ابتدا براساس منابع و كتب وخود آموزهايي كه براي اموزش زبان تركي استانبولي نگاشته شده بود ، توصيفات بخش واجي ، ساختواژي و دستوري انجام شده وسپس مقايسه آن با توصيف گويش تركي بن انجام پذيرفت.

در مورد گويش تركي بن نيز با گويشوران مختلف مصاحبه شده وتوليدات زباني آنها در نوار كاست ضبط وس پس به بررسي تركيب واجها ، تكواژها وكلمات وجمله ها پرداخته شد.

درتجزيه وتحليل ابتدا آوانويسي نمونه هاي گفتاري انجام شده تا مشخصات واجي كه در تشخيص تكواژها كاربرد دارند ، مشخص گردند.

در بخش صرف ، چگونگي پيوند تكواژها وايجاد واژه ها مورد بررسي واقع شده است . در بخش نحو ، چگونگي تركيب واژه ها براي ايجاد ساختهاي بزرگتر مثل گروه ، بند ، جمله مورد بررسي قرار گرفته ودر بررسي نحو دستور ساختگرايي مقوله وميزان كه توسط هاليدي انجام شده ، مبناي كار بوده است.

در بخش واژگان ، براي يافتن معناي دقيق واژه هاي گويش مقابله اي از واژه هاي گويش تركي بن وزبان تركي استانبولي صورت گرفته واز اين طريق تفاوتهاي واژگاني بين گويش وزبان تركي استانبولي مشخص شده است . امثال وحكم مورد استفاده مردم بن ونيز اشعاري از يكي از شعراي معاصر نيز جهت آشنايي با ادبيات شفاهي اين گويش در فصل 9 آمده است.

مركز محاسبات وفن آوري اطلاعات دانشگاه اصفهان
مهر ماه ۱۳۸۳


معرفي كتاب: بررسي ساختواژي گويش تركي بهار همدان

عاصي، مصطفي

رشته اصلي : علوم انساني
رشته تحصيلي : زبانشناسي
نشاني محل كار : آدرس محل كار, تهران; خيابان شريعتي - زرگنده - خيابان عطاري مقدم - كوچه قرباني - شماره 1. S-M-ASSI@Rose.IPM.ac.IR
آشنايي با زبانها : آشنائي با زبانهاي انگليسي، آلماني
دكترا، زبانشناسي--دانشگاه اكستر - انگلستان، 1368 .
سوابق اشتغال :
دانشگاه تهران
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي - تهران
فرهنگستان زبان ايراناؤته كده كي تورك ائل و اويماقلار

طوايف و عشاير ترك در تاريخ


تحصيلات تکميلي
نام و نام خانوادگي : سيد وهاب ميرنصيري قهفرخي
دانشکده : ادبيات و علوم انساني
استاد راهنما : دکتر حسين ميرجعفري
تاريخ دفاع : 1/5/81
رشته و گرايش : تاريخ-ايران دوره اسلامي
استاد مشاور : دکتر فريدون الهياري
نقش و اهميت استاجلوها در تحولات سياسي – نظامي دوره صفويه (1038 - 906 هـ . ق)
چکيده
استاجلوها يكي از طوايف قزلباش محسوب مي شدند كه بنيان نظامي صفويان را همين طوايف تشكيل مي دادند. مسكن اين طايفه قبل از تشكيل دولت صفوي سرزميني حدفاصل آناطولي و ارمنستان كنوني بوده است. طايفه استاجلو از تيره هاي متعددي تشكيل شده بود كه مهمترين آنها تيره چاوشلو بود.
در بين طوايف گوناگون قزلباش، استاجلوها داراي اهميت و جايگاه خاصي مي باشند، چرا كه اين طايفه به خاطر تعدد افرادش در برهه هاي خاصي از سلطنت صفويان توانسته است خط مشي كاملا مستقل از ساير طوايف در پيش بگيرد. نمونه آن در جريان جانشيني شاه طهماسب كاملا آشكار گرديد.
استاجلوها اولين طايفه قزلباش بودند كه با همه افراد به اسماعيل پيوستند و در تشكيل دولت صفوي نقش مهمي ايفاء نمودند. در دوره تمام پادشاهان صفوي، سرداران لايق و مشهوري از اين طايفه در عرصه سياسي و نظامي ظهور نمودند كه مي توان از «خان محمدخان» در زمان شاه اسماعيل اول، «عبدالله خان» و «حسين بيگ يوزباشي» در زمان شاه طهماسب، پيره محمد خان در زمان شاه اسماعيل دوم، عليقلي خان فتح اوغلي در زمان شاه محمد خدابنده و «مرشد قلي خان چاوشلوي استاجلو» در زمان شاه عباس نام برد.
در بين اين سرداران مرشد قلي خان توانست عباس ميرزا را كه در خراسان بود به قزوين آورد و بعد از خلع شاه محمد خدابنده از سلطنت، او را به عنوان شاه عباس به تخت سلطنت بنشاند و خود با لقب «وكيل» عملا در راس اموركشور قرار گرفت. ولي شاه عباس بعد از يكسال و اندي فرصت و قدرت لازم براي از بين بردن وي را به دست آورد و توانست او را در سال 997 هـ . ق به قتل برساند و براي اطمينان خاطر از جانب وابستگان مرشد قلي خان، بسياري از سرداران طايفه استاجلو را به قتل مي رساند. از اين زمان به بعد نه تنها طايفه استاجلو بلكه كل طوايف قزلباش، استقلال و اقتدار خود را از دست مي دهند و شاه عباس نيروي جديدي متشكل از ايرانيان، گرجيان و غيره جايگزين نيروي قزلباش مي كند. طايفه استاجلو بعد از اين ضربه مهلكي كه شاه عباس بر پيكر آن وارد مي كند، تجزيه شده و به تدريج نام اين طايفه از صحنه سياسي صفويان حذف مي گردد.

بررسي نقش سياسي ايلات و عشاير در دوره صفويه, / محمدحسن رازنهان؛ به راهنمايي: رضا شعباني.
رازنهان، محمدحسن
314 صفحه،نقشه،كتابنامه
پايان نامه (دكترا) -- دانشگاه تربيت مدرس، 1374
رساله حاضر در پي پاسخگويي به علل و صور گوناگون نقش سياسي ايلات در دوره صفويه و با استفاده از روش مطالعات تاريخي است .محدوده زماني مورد بررسي از آغاز دولت صفويه تا پايان حكومت شاهعباس ميباشد، كه جامعه ايلي از تبلور و حضور سياسي - اجتماعي بيشتري برخوردار بود.تاريخ اين دوره در زمينه موضوع فوق نشاندهنده اجازه بروز فعاليتهاي سران ايلي در عرصههاي سياسي داخلي و خارجي است كه ريشههاي آن را بايد در فاصله ميان سقوط بغداد تا تشكيل اين دولت جستجو نمود.پيوند سران ايلات و شيوخ متصوف براي كسب قدرت سياسي منحصر به دوره صفويه نبود.اين ارتباط متقابل از مدتي قبل آغاز گشته و آخرين نمونه از آن، در پيوند ايلات با خاندان صفويه تحقق يافت .با سقوط بغداد، نهاد خلافت بعنوان عاملي كه به سلطه سياسي دولتها مشروعيت ميبخشيد، از ميان رفت و تلاش ممالك مصر در جهت احياء مجدد خلافت بينتيجه ماند.مقارن اين دوران، شرايطي كه بر اثر هجوم مكرر اقوام و طوائف مغولي در قلمرو فلات ايران و متصرفات غربي آنها پديدار گشت ، به تعميق وگسترش نفوذ يكي از عناصر اجتماعي يعني صوفيان يا رهبران طريقتهاي صوفيانه انجاميد و در نهايت نوعي قدرت كه ميتوان آن را قدرت كاريزمايي ناميد، براي آنان بوجود آورد.از اين زمان به بعد قدرت كاريزمايي صوفيان در پيوندبا قدرت نظامي نيروهاي آزاد شده ايلي و شهري (بر اثر سقوط ايلخانان) قرار گرفتند، و در پيدايش حكومتهايي نظير سربداران، تيموريان، تركمانان قراقويونلو و آققويونلو نقش ويژهايي را ايفا نمودند.نقش سياسي ايلات و عشاير دوره صفوي در تداوم همين شرايط بود.مشاركت گسترده عناصر ايلي در توزيع قدرت سياسي، بصورت تصدي حكومت ايالات و ساير مشاغل رسمي و غيررسمي نمودار گرديد.آنان در دوره متقدم صفويان، در مقايسه با ساير نيروهاي اجتماعي - سياسي (تاجيك و نيروي سوم) همواره از موقعيت سياسي برتري برخوردار بودند.بررسي چگونگي ايفاي نقش در ميان ايلات مختلف و روند قدرت سياسي در ميان آنان از بخشهاي عمده اين تحقيق ميباشد.همچنين بحرانهاي داخلي ايلات و تاثير آن بر اوضاع سياسي، رقابت ايلات با يكديگر بر سركسب موقعيت برتر و انشعاب و تجزيه ايلات بزرگتر بعنوان نمونه كنشهاي سياسي آنان، موضوعات ديگري است كه در اين پژوهش از آنها سخن ميرود.نتايج حاصله از اين تحقيق در زمينه عوامل فوق بدين شرح است : نقش سياسي ايلات كه فراز و نشيبها و شتاب زيادي در طول اين دوره داشت ، در پايان كند و در مورد بعضي از آنها متوقف گرديد، اما بكلي از ميان نرفت .ايلات علاوه بر اينكه در نظام سياسي جامعه نقش خود را كم رنگ ديدند، در زمينه مشاغل رسمي نيز از آنان سلب اختيار شد.در پايان اين دوره، رياست برخي از ايلات به عناصر نيروي سوم (غلامان) واگذار گرديد.
Ustajlu tribe / Afshar tribe / Political role / Takalu tribe / Zulghadre tribe / Rumlu tribe / Shamlu tribe / Qajar tribe / Jalali tribe / Gharamanlu tribe / Tribes / Safavid
ايل استاجلو / كوچنشيني / ايل افشار / نقش سياسي / ايل تكلو / ايل ذوالقدر / ايل روملو / ايل شاملو / ايل قاجار / ايل جلالي / ايل قرامانلو / ايل و عشيره / صفويه / تصوفچوخ اردمليليك- چند فرهنگيايكي ديللىليك

دوزبانگي


يك پاياننامه و يك گزارش در باره

دوزبانگى تركهاى اصفهان و مسائل مربوط به آن

1- بررسي وضعيت دوزبانگي در مناطق استان اصفهان
(اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان٫ وزارت آموزش و پرورش)

چكيده: مسئله دوزبانگي و وجود يك زبان رسمي و چندين زبان قومي در داخل بسياري از كشورها و انديشمندان تعليم و تربيت آن كشورها را بر آن داشته تا براي رسيدن به عدالت آموزشي و فراهم ساختن فرصتهاي مساوي يادگيري براي همگان تلاش نمايند تا بتوانند از اين فرصتها در جهت رشد و شكوفايي استعدادهاي نونهالان و رشد و تعالي جامعه ملي و جهاني استفاده . استان اصفهان داراي شش زبان گرجي ، تركي ، لري ، محلي آسوني، ارمني و لري ميباشد. 7%دانش آموزان دوره ابتدايي ، 9%دانش آموزان دوره راهنمايي و 8%دانش آموزان دوره متوسطه غير فارسي زبان هستند . بررسي نشان ميدهد درصد قبولي دانش آموزان فارسي زبان بيش از دانش آموزان غير فارسي زبان است و ميزان مردودي دانش آموزان غير فارسي زبان از دروس فارسي بيشترست ، عموم بچهها در فهميدن صحبتهاي معلم كه به فارسي صحبت ميكند دچار اشكال هستند .....

2- بررسي مشكلات آموزش زبان فارسي به كودكان دو زبانه ترك
(عبدالرضا کامراني٫ دانشكده ادبيات و علوم انساني٫ تاريخ دفاع : 11/5/74٫ رشته زبان شناسي همگاني. استاد راهنما : دکتر سيد محمدتقي طيب ٫ استاد مشاور : دکتر ساسان سپنتا)

چكيده: در مناطقي كه زبان مادري (زبان اول) تركي آذربايجاني است آموزش زبان فارسي در دبستان پيوسته با مشكلاتي براي معلمين و متعلمين همراه بوده و هست. در اين تحقيق تلاش شده تا مشكلات آموزش زبان فارسي به دانش آموزان ترك اول ابتدائي كه قبل از ورود به دبستان زبان فارسي گفتاري را بطور نسبي فرا گرفته‏اند مورد بررسي قرار گيرد. پس از بررسي‏هاي لازم مشكلات آموزش زبان فارسي به كودكان دو زبانه ترك به سه دسته آوائي واژگاني و دستوري طبقه بندي شده كه هر كدام در فصلهاي جداگانه‏اي مورد بررسي قرار گرفته است. به منظور يافتن مشكلات آموزش زبان فارسي به كودكاني كه زبان مادري آنها زبان تركي آذربايجاني مي‏باشد ابتدا از معلمين اول ابتدائي دبستانهاي اصفهان ( ده دبستان) نظر خواهي شده و مشكلات تدريس زبان فارسي به دانش آموزاني كه زبان مادري آنها فارسي مي‏باشد جويا شده‏ايم و سپس طي نظر خواهي از معلمين اول ابتدائي شهرستان خوي مشكلاتي را كه صرفاً در امر آموزش زبان فارسي به دانش آموزان دو زبانه ترك وجود داشته مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.


فريدوني، جاويد
چندزبانگونگي: تحقيقي در تجزيه و تحليل حوزهاي/ جاويد فريدوني؛ به راهنمايي: لطفالله يارمحمدي.
صفحهشمار، كتابنامه
پايان نامه (كارشناسي ارشد) - دانشگاه شيراز، شيراز، 1377
علوم انساني. 222176 - زبانشناسي
چكيده: در اين تحقيق تلاش شده است كه نقش اجتماعي زبانهاي مختلف و يا گونههاي زباني در شهرستان اروميه مشخص شود. اروميه مركز استان آذربايجانغربي است و پرجمعيتترين شهر اين استان ميباشد. بنا به سرشماري نفوس و مسكن سال 1370، 435200 نفر در اين شهرستان سكونت دارند. زبانهاي تركي، كردي و ارمني گونههاي رايج ارتباطي در اين شهرستان هستند. اين تحقيق شامل سه نمونه جمعيتي تركي، كردي و ارمني ميباشد كه از هر نمونه جمعيت 136 آزمودني و در مجموع 408 آزمودني انتخاب شدهاند. آزمودنيها براساس گروه سني (زير 10 سال، 11 الي 16 سال، 17 الي 25 سال، 26 الي 65، 65 سال به بالا) پنج سطح تحصيلي (بيسواد، ابتدائي، راهنمائي، دبيرستان، دانشگاهي) و دو جنس (زن و مرد) انتخاب شدهاند. انتخاب گونه زباني در هفت حوزهء اجتماعي، خانواده، مذهب ، دوستي، همسايگي، داد و ستد، آموزشي، اداره و مراكز كار توسط آزمودنيها با قيود هميشه، اغلب ، بعضي مواقع و هيچ وقت مشخص ميشود. اين تحقيق بر الگوي پژوهش پاراشر (1980) استوار است كه در آن از آزمودنيهاي چندزبانه هندي استفاده شده است. پرسشنامه اين تحقيق شامل 42 سوال است كه با عنايت به چارچوب پاراشر (1980) همراه با پارهاي تغييرات و ملاحظات فرهنگي و بومي تهيه شده است. يافتههاي تحقيق با روشهاي آماري تي تست، تحليل واريانس و مقايسهء ميانگينها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. هدف نهايي اين تحقيق اين است كه گونه زباني به كار رفته در هفت حوزهء قيد شده معين شود. بعد از انجام مراحل آماري مشخص شد كه هرچه از حوزهء غيررسمي به سمت رسمي پيش برويم استفاده از زبان مادري كمتر و استفاده از زبان رسمي، فارسي، بيشتر ميشود. سن و جنس آزمودنيها در انتخاب گونه زباني بيتاثير است. سطح سواد تنها عامل موثر بر انتخاب گونه زباني است. در آزمودنيهاي ترك زبان تنها در حوزهء آموزشي گرايش به استفاده از زبان فارسي وجود دارد و در بقيهء حوزهها زبان تركي زبان مسلط ميباشد.
شماره كنترل: 00058603 شماره كاربرگه(بازيابي): TH19010 شماره سريال: 058603

تحصيلات تکميلي
نام و نام خانوادگي : عبدالرضا کامراني
دانشكده : ادبيات و علوم انساني
استاد راهنما : دکتر سيد محمدتقي طيب
تاريخ دفاع : 11/5/74
رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني
استاد مشاور : دکتر ساسان سپنتا
بررسي مشكلات آموزش زبان فارسي به كودكان دو زبانه ترك
چكيده
در مناطقي كه زبان مادري (زبان اول) تركي آذربايجاني است آموزش زبان فارسي در دبستان پيوسته با مشكلاتي براي معلمين و متعلمين همراه بوده و هست.
در اين تحقيق تلاش شده تا مشكلات آموزش زبان فارسي به دانش آموزان ترك اول ابتدائي كه قبل از ورود به دبستان زبان فارسي گفتاري را بطور نسبي فرا گرفته‏اند مورد بررسي قرار گيرد.
پس از بررسي‏هاي لازم مشكلات آموزش زبان فارسي به كودكان دو زبانه ترك به سه دسته آوائي واژگاني و دستوري طبقه بندي شده كه هر كدام در فصلهاي جداگانه‏اي مورد بررسي قرار گرفته است.
به منظور يافتن مشكلات آموزش زبان فارسي به كودكاني كه زبان مادري آنها زبان تركي آذربايجاني مي‏باشد ابتدا از معلمين اول ابتدائي دبستانهاي اصفهان ( ده دبستان) نظر خواهي شده و مشكلات تدريس زبان فارسي به دانش آموزاني كه زبان مادري آنها فارسي مي‏باشد جويا شده‏ايم و سپس طي نظر خواهي از معلمين اول ابتدائي شهرستان خوي مشكلاتي را كه صرفاً در امر آموزش زبان فارسي به دانش آموزان دو زبانه ترك وجود داشته مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
---------------------------------------------------------------------------------------
پايان نامه (محل نگهداري: مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران)
ترك زبان بودن والدين و تاثير آن در يادگيري خواندن و نوشتن كودكان, / مهدي محيالدين.
محيالدين، مهدي
44
پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تهران، 1353
يادگيري / زبان تركي / ترك زباني تاثير در يادگيري خواندن و نوشتن كودكان

درس دوزبانگي در استان زنجان
وزارت آموزش و پرورش
در استان زنجان زبانهاي تركي ، فارسي و گويشهاي تاتي ،كردي،لر و گيلك رايج است كه بيش از 60 درصد به زبان تركي تكلم مينمايند. جمعيت آموزشگاهي استان در دوره ابتدايي 331660 نفر و در دوره راهنمايي 103388 نفر و در متوسطه 44380 نفر ميباشد كه در هر سه دوره بيش از 50 درصد تركي زبان هستند از كل آموزگاران دوره ابتدايي 11ˆ17 درصد زبان محلي را نميدانند. مردودي آموزگاران غيربومي 92ˆ17 درصد و آموزگاران بومي 65ˆ12 درصد بوده كه مردودي آموزگاران غيربومي بيشتر است . ميزان مردودي آموزشگاههاي دهستاني بيشتر از شهرستاني و تاثير كلاسهاي آمادگي يك ماهه پايه اول مثبت ارزيابي شده است .
اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان
http://dbase.irandoc.ac.ir/00076/00076968.htm
استان زنجان / دوزبانگي

طرح پژوهشي-- سال 0000


Powered by Blogger